Obecné podmínky přijímacího řízení

Tato pravidla jsou společná a platí pro všechny studijní programy/obory otevírané na PF UJEP v roce 2017/2018.
Nutné podmínky pro přijetí:

  1. Včasné podání a doručení řádně vyplněné přihlášky (v případě elektronické přihlášky i její tištěné verze).
  2. Včasné zaplacení manipulačního poplatku.
  3. Řádné a včasné doložení požadovaného vzdělání, případně dalších vyhlášených osvědčení a potvrzení (např. lékař).
  4. Účast u přijímací zkoušky a její úspěšné vykonání nebo splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky, je-li přijímací zkouška v přijímacím řízení vypsána.

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu na fakultě přijímáni:

  1. Všichni uchazeči, pokud se hlásí ke studiu programu/oboru, ve kterém nebyla přijímací zkouška vypsána.
  2. Uchazeči, kterým byla přijímací zkouška (jako celek) prominuta.
  3. Uchazeči, kteří prospěli u přijímací zkoušky a současně dosáhli dostatečně dobrého umístění v celkovém pořadí. Přednost bude dána těm, kteří při úspěšném vykonání přijímací zkoušky dosáhli celkově vyššího bodového hodnocení. Bodový zisk je jediným kritériem pro stanovení pořadí.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

  1. Každá část přijímací zkoušky je hodnocena body.
  2. Pokud uchazeč splnil podmínky pro prominutí některé části přijímací zkoušky, získává za tuto část tolik bodů, kolik získal uchazeč, který příslušnou část přijímací zkoušky absolvoval s nejvyšším bodovým ziskem. Pokud byla příslušná část přijímací zkoušky prominuta všem, získávají uchazeči za tuto část vždy maximální počet bodů.
  3. Nutnou podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je úspěšné absolvování všech předepsaných částí, resp. všech částí, které nebyly uchazeči prominuty.

Uvedené podmínky se nevztahují na cizince, kteří se ucházejí o studium v rámci programů Evropské Unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jejichž součástí jsou mobility studentů, nebo na základě mezinárodních smluv nebo smluv a dohod, které umožňují krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů. Tito cizinci jsou přijímání bez přijímacích zkoušek na základě podepsaných smluv.