Obecné informace o přijímacím řízení

 1. Přihlášku ke studiu přijímá studijní oddělení Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem. Přihláška se všemi náležitostmi se podává na předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) řádně a čitelně vyplněná, podepsaná uchazečem. Přihlášku je možné podat rovněž elektronicky, v takovém případě je však uchazeč povinen elektronickou přihlášku po vyplnění vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi na adresu studijního oddělení PF. Pro zaslání výpisu platí stejný termín jako pro podání přihlášky. Podrobnosti k elektronické přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity (www.ujep.cz). POZOR - až po zaslání vytištěné a podepsané formy e-přihlášky na adresu Studijního oddělení PF a přijetí platby za její podání je e-přihláška považována za doručenou (v opačném případě se přijímací řízení nezahájí!!!). Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů/oborů, jsou povinni podat na každý studijní program/obor samostatnou přihlášku se všemi náležitostmi (včetně dokladu o dosaženém vzdělání). Při podání více přihlášek však mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné kolize, které fakulta z organizačních důvodů nemůže zohledňovat.
 2. Prominutí přijímací zkoušky při splnění výše uvedených podmínek je třeba požádat při podání přihlášky ke studiu! V ostatních případech není prominutí přijímací zkoušky možné.
 3. Termín přijímacích zkoušek:
  • 18.–21. 4. 2017 se konají praktické přijímací zkoušky hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy.
  • 19.–23. 6. 2017 se konají písemné a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, náhradní praktické přijímací zkoušky.
  • Pozvánky k přijímacím zkouškám budou rozesílány v červnu 2017, v případě praktických přijímacích zkoušek v průběhu měsíce dubna 2017.
 4. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje s výjimkou praktických přijímacích zkoušek z hudební, výtvarné a tělesné výchovy konaných ve dnech 18. - 21. 4. 2017. V případě těchto praktických zkoušek mohou uchazeči z vážných zdravotních důvodů písemně požádat nejdéle do 5 dnů od data praktické zkoušky o náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost musí být doložena potvrzením lékaře. Náhradní termín těchto přijímacích zkoušek bude vypsán v týdnu od 19. do 23. 6. 2017.
 5. V případě, že se zájemce současně hlásí ke studia více dvouoborových kombinací s jedním oborem shodným (např. výtvarná výchova – český jazyk a literatura; výtvarná výchova – anglický jazyk a literatura) přijímací zkoušku ze shodného oboru absolvuje vždy pouze jednou.
 6. Administrativní poplatek za podání přihlášky je 500,- Kč, při podání tištěné i elektronické přihlášky. Administrativní poplatek za registraci přihlášky je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný. Originál dokladu o zaplacení poplatku (ústřižek poštovní poukázky nebo potvrzený bankovní příkaz) musí být pevně nalepen na titulním listě tištěné přihlášky. POZOR - razítko sběrného boxu ani nepotvrzený příkaz k úhradě nelze považovat za doklad o zaplacení. Platby v hotovosti fakulta nepřijímá. U E-přihlášky lze zaslat poplatek za přijímací řízení pouze bankovním převodem!!! Poplatek za přijímací řízení je nutné zaplatit za každou jednotlivou podanou přihlášku!
 7. V případě, že uchazeč podal více přihlášek, je nutné doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ke každé přihlášce samostatně. Informace o prospěchu ze střední školy se nevyžadují. Příslušná políčka s prospěchem mohou v tabulce na přihlášce zůstat nevyplněna.
 8. Uchazeči o bakalářské studium nebo o magisterské studium nenavazující na bakalářské (pouze studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika), kteří v době podání přihlášky již maturovali, zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili středoškolská studia, odevzdají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u přijímací zkoušky, nebo - pokud není přijímací zkouška v oboru vypsána, či pokud probíhá přijímací zkouška před maturitou - doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení do 17. 6. 2017 (prodloužení termínu pro odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení může povolit na základě písemné žádosti uchazeče proděkan pro studium).
 9. Uchazeči, kteří podávají přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu, přiloží k přihlášce úředně ověřený opis dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání (diplom + diploma supplement, pokud je vydáván). V případě, že tento doklad v době podání přihlášky ke studiu dosud nemají k dispozici, doručí ho na adresu studijního oddělení do 17. 6. 2017, případně alespoň potvrzení o ukončení některého stupně vysokoškolského studia. (prodloužení termínu pro odevzdání úředně ověřeného opisu bakalářského diplomu může povolit na základě písemné žádosti uchazeče proděkan pro studium). Absolvované vysokoškolské studium musí být ve stejném nebo příbuzném studijním oboru, jako je navazující magisterské studium (u dvouoborového studia to platí pro oba studijní obory), v opačném případě nebude uchazeč přijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení. O shodě či příbuznosti studijního programu/oboru rozhoduje vždy garant příslušného studijního programu/oboru. Pokud je uchazeč absolventem studijního programu na PF UJEP v Ústí nad Labem a svá studia ukončil v roce 2001 či později, nemusí úředně ověřený opis diplomu a diploma supplement dokládat.
 10. Uchazeči, kteří podávají přihlášku k doktorskému studiu, neuvádějí prospěch ze střední školy. K přihlášce přiloží úředně ověřený opis magisterského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo diploma supplement. V případě, že magisterská studia v době podání přihlášky ještě neukončili, odevzdají tyto doklady u přijímací zkoušky. Pokud je uchazeč absolventem magisterského studijního programu na PF UJEP v Ústí nad Labem a svá studia ukončil v roce 2001 či později, nemusí úředně ověřený opis magisterského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo diploma supplement dokládat.
 11. U bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě studia musí student při zápisu do 1. roku studia předložit platný zdravotní průkaz (z důvodu možnosti vykonání praxí ve školských a sociálních zařízeních).
 12. V souladu s platným Statutem UJEP jsou cizí státní příslušníci před přijímacím řízením povinni vykonat zkoušku z českého jazyka na pracovišti veřejné vysoké školy, které uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u cizinců, kteří se ucházejí o studium ve studijních programech v rámci mobility studentů. Prokázání jazykových znalostí z českého jazyka se dále nevyžaduje u studentů, kteří jsou občany Slovenské republiky, a u studentů doktorského studijního programu. Zkoušku z českého jazyka, která ověřuje znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň A2 podle Společného evropského referenčního rámce, zabezpečuje též Katedra bohemistiky PF UJEP a proběhne v měsíci květnu 2017 (zkouška je zpoplatněna, její cena je stanovena Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP, výstupem je certifikát). Znalost češtiny lze doložit i osvědčením vydaným jinou institucí. Podrobnější informace k požadované úrovni znalosti v angličtině, v češtině . Přehled učiva ke zkoušce – sylabus.
 13. Dosažení zahraničního středoškolského vzdělání dokládá uchazeč podle § 48 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dosažení zahraničního vysokoškolského vzdělání dokládá uchazeč podle § 48 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
 14. Zápisy uchazečů přijatých ke studiu v prezenční formě se budou konat ve dnech 21.–25. srpna 2017 (pro každý program/obor je vždy stanoven během tohoto týdne jeden přesný den, data zápisu nelze libovolně měnit). Zápisy uchazečů přijatých ke studiu v kombinované formě se budou konat v průběhu měsíce srpna a září 2017. Nedostavení se k zápisu je posuzováno jako projev nezájmu o studium a rezignace na něj. Při zápisu je podle vnitřních předpisů univerzity nutná osobní účast uchazeče, popřípadě jeho zástupce s úředně ověřenou plnou mocí opravňující k administrativním úkonům.
 15. Bližší informace obdržíte na studijním oddělení PF - číslo telefonu 475 283 111.
 16. Na webové stránce http://pf.ujep.cz/ccv/ naleznou zájemci o studium vyhlášené studijní kurzy v programech celoživotního vzdělávání. Přihlášky ke studiu v programech celoživotního vzdělávání jsou k dispozici a rovněž se podávají na Centru celoživotního vzdělávání PF UJEP, Hoření 13, 400 96, Ústí nad Labem, tel. 475 282 381.
 17. Děkan PF UJEP si vyhrazuje právo podle vývoje počtu uchazečů:
  • prominout všem uchazečům o studium daného programu/oboru přijímací zkoušku před jejím konáním,
  • prodloužit termín pro odevzdáním přihlášek ke studiu,
  • vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení u studijních programů/oborů s nedostatečným počtem přihlášek či u nově akreditovaných studijních programů.
 18. Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami - UCP UJEP, Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vinterová, DiS.,tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web:bezbarier.ujep.cz Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik - zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti